Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 – Leden
Elk lid ontvangt bij toetreding een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk reglement, hetwelk tevens het bewijs van lidmaatschap is. De contributie wordt door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 2 – Donateurs
Donateurs of donatrices hebben het recht de Algemene ledenvergadering bij te wonen en aan debatten deel te nemen, doch zij zijn niet stemgerechtigd.

Artikel 3 – Bestuur
Het bestuur wordt door de Algemene ledenvergadering uit de leden der vereniging gekozen voor de tijd van 2 jaar. Het bestaat uit een  oneven aantal en ten minste uit 5 personen. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De bestuursleden benoemen zelf uit hun midden een 2e voorzitter.

Artikel 4
De voorzitter leidt de vergaderingen en tekent de notulen, nadat deze door de aanwezige leden zijn goedgekeurd. Hij houdt controle op de naleving van de statuten en dit reglement en draagt zorg dat de besluiten op een vergadering genomen, worden uitgevoerd.

Artikel 5
De 2e voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 6
De secretaris is belast met de correspondentie en het bijhouden van de notulen der bestuurs- en andere vergaderingen. Tevens zorgt de  secretaris voor het behoorlijk bijhouden van het verenigingsarchief.

Artikel 7
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden der vereniging. Hij is verplicht op eerste aanvraag van het bestuur direct inzage te geven in de financiële administratie der vereniging en verantwoording te doen van dein kas zijn de gelden. Jaarlijks, veertien dagen voor de Algemene ledenvergadering, dient hij rekening en verantwoording in bij de voorzitter. Voorts verschaft hij alle gewenste inlichtingen aan de commissie, bedoeld in artikel 11 sub 1 der statuten.

Artikel 8
De overige bestuursleden zijn het dagelijks bestuur behulpzaam bij diverse algemene werkzaamheden.

Artikel 9
Leden van het bestuur, die door woord, geschrift of daad in strijd handelen met de belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, bij meerderheid van stemmen worden geschorst tot de eerst volgende Algemene ledenvergadering, waar het bestuur de schorsing aanhangig maakt en een met redenen omkleed voorstel doet het geschorste bestuurslid van zijn/haar functie te ontheffen. De aldus voor gedragende heeft het recht zich tijdens de vergadering waarop het voorstel wordt behandeld, mondeling of schriftelijk te verdedigen. De ontheffing uit zijn functie moet door ten minste 2/3 der aanwezige, stemhebbende leden worden bevestigd.

Volgende pagina