Huishoudelijk Reglement-2

Huishoudelijk Reglement-2

Artikel 10 – Schema van aftreden
In de even jaren treden af de voorzitter, de penningmeester en een overig bestuurslid; in de oneven jaren treden af de secretaris en de 2e voorzitter en, indien er sprake is van meer overige bestuursleden, de overige bestuursleden. De aftredende leden zijn ter stond herkiesbaar. Leden, in tussentijdse vacatures gekozen, treden af op het tijdstip waarop het lid in de plaats waarvan ze zijn gekozen, moest aftreden. In tussentijdse vacatures zal op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering worden voorzien.

Artikel 11 – Vergaderingen
Het bestuur vergadert minstens eenmaal per maand en voorts zo dikwijls het dagelijks bestuur dit nodig acht.

Artikel 12
De Algemene ledenvergadering wordt ten minste 14 dagen van te voren bekend gemaakt, met vermelding van de agenda.  Alleen op deze agenda voorkomende agendapunten kunnen worden behandeld, tenzij 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden akkoord gaat met een agendawijziging. Zo’n wijziging kan echter nooit betrekking hebben op een wijziging van de Statuten of het huishoudelijk reglement.

Artikel 13 – Stemrecht
Een gezin wordt beschouwd als zijnde één lid, dus slechts één der ouders heeft stemrecht. Kinderen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en zich individueel als lid van de vereniging hebben aangemeld, zijn zelfstandig lid en hebben dus stemrecht.

Artikel 14 – Stemmingen
Alle besluiten worden in de Algemene ledenvergadering genomen met algemene meerderheid der stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden, tenzij anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling gestemd. Staken de stemmen dan wordt een voorstel te zijn verworpen. Stemmen over personen geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes. Wordt bij eerste stemming geen algemene meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Levert ook deze geen algemene meerderheid, dan heeft herstemming plaats tussen de personen die in de tweede stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staken der stemming beslist ten slotte het lot.

Artikel 15 – Stembureau
Bij schriftelijke stemming verzoekt het bestuur de vergadering ten minste 3 personen uit haar midden aan te wijzen tot vorming van een stembureau. De gekozene kiezen een voorzitter, die het aantal uitgebrachte stemmen bekend maakt. De uitspraak van het stembureau is  bindend. Beroep hierop is niet mogelijk.

Artikel 16 – Wijzigingen
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht op de wijze, voorgeschreven voor de wijziging der statuten;  echter met de gewone meerderheid der stemmen.

Artikel 17 – Slotbepaling
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur der vereniging.

Artikel 18 – Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar, dit in afwijking van het vermelde in artikel 6 der Statuten.

Vorige Pagina